Vedtægter

§ 1. NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

Foreningens navn er Sydslesvigs danske Kunstforening.

 1. Foreningens formål er at øge interessen for kunst og at fremme kendskabet til dansk kunst.
 2. Dette søger foreningen at gennemføre ved bl. a. at:
 • afholde udstillinger.
 • arrangere møder, foredrag, filmforevisninger etc.
 • indkøbe og udlåne kunst.
 • skabe kontakt til eller samarbejde med beslægtede foreninger og institutioner i ind- og udland.

Foreningens hjemsted er Flensborg.

§ 2. MEDLEMMERNE

 1. Enhver, der sympatiserer med foreningens formål, kan blive medlem.
 2. Ethvert medlem har stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter.
 3. Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger og øvrige arrangementer, når intet andet bestemmes af bestyrelsen.
 4. På de fleste af foreningens udstillinger kan medlemmer efter et års medlemskab opnå rabat ved køb af kunst. Bestyrelsen bestemmer rabatten, der er ens for alle medlemmer, og ved hvilke udstillinger rabatten kan ydes.
 5. Firmaer, institutioner, foreninger etc. kan erhverve kollektivt medlemskab. Medlemskabet giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.
 6. Indmeldelse er bindende for foreningens regnskabsår.
 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen senest en måned før regnskabsårets slutning. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.
 8. Bestyrelsen er berettiget til at betragte et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 3 måneder efter foretagen påmindelse.
 9. Bestyrelsen kan fritage et medlem for kontingent, når forholdene taler derfor.
 10. Bestyrelsen kan træffe aftale med andre foreninger om, at disses medlemmer har adgang til foreningens arrangementer.

§ 2a. ALMENNYTTIGHED

 1. Foreningen tjener udelukkende umiddelbart almennyttige og kulturelle formål i henhold til afsnittet "skattebegunstigede formål" i skatteloven. Foreningens formål fremgår af vedtægternes § 1.
 2. Foreningens virke er uegennyttig, den tjener ikke i første linie egne økonomiske interesser.
 3. Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med det i vedtægterne anførte formål. Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler.
 4. Ingen person må begunstiges ved udgifter, som falder udenfor foreningens formål eller ved uforholdsvis høje godtgørelser.

§ 3. GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og ved avertering i Flensborg Avis. Samtidig med indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden, og der kan kun tages gyldig beslutning om forslag, der er optaget i denne.
 3. Stemmeret kan kun udøves af et medlem personlig.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
 5. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre noget medlem forlanger skriftlig og hemmelig afstemning. Ved alle afstemninger gælder simpel stemmeflerhed, jfr. § 8, 2.
 6. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens beretning.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg:
   1. valg af bestyrelsesmedlemmer.
   2. valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
   3. valg af 2 revisorer.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Eventuelt.
 8. Forslag i henhold til dagsordenens punkt 6 må, såfremt de ønskes anført på indkaldelsen, foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 1. december.
 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes da med mindst 14 dages varsel og senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæringen. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i tiden fra 15. juni til 15. september.

§ 4. BESTYRELSEN

 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år afgår efter tur 3 og i ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.'
 2. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 3. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden, når denne eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden - er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
 5. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol.
 6. Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsens møder.

§ 5. KONTINGENT

 1. Kontingent for personligt medlemskab fastsattes af generalforsamlingen. Kontingentet for kollektivt medlemskab fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves normalt i april.
 3. For kontingentindtægten kan bestyrelsen købe eller leje kunstværker.

§ 6. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Foreningens midler anbringes på en efter bestyrelsens skøn betryggende måde.
 3. Formanden og kassereren har bemyndigelse til at hæve på foreningens bank- og girokonti.
 4. Årsregnskabet skal gennemgås af revisorerne, før det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

 1. Forslag om vedtægtsændring skal forelægges generalforsamlingen, efter at medlemmerne er blevet gjort bekendt med ændringsforslagets fulde ordlyd sammen med dagsordenen.
 2. Til vedtagelse af en foreslået vedtægtsændring kræves simpel stemmeflerhed.

§ 8. OPHÆVELSE

 1. Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges generalforsamlingen.
 2. Foreningen kan ikke ophæves, så længe 25 medlemmer stemmer herimod og kan danne en bestyrelse, der er villig til at lede foreningen.
 3. Ophæves foreningen eller bortfalder foreningens skatte begunstigede formål, må foreningens formue, herunder forhåndenværende kunstværker, kun anvendes til kulturelle, skattebegunstigede formål efter skattemyndighedernes godkendelse.

***

Foreningen blev stiftet den 14. november 1952.

Vedtægterne blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 28.4.1969 og ændret på foreningens generalforsamlinger den 7.4.1978 , 14.12.1992 og 17.2.2005.