udstillinger i Sydslesvig Flensborg

Vedtægter

Sydslesvigs danske Kunstforening – Vedtægter

§ 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED


Foreningens navn er Sydslesvigs danske Kunstforening

Foreningens formål er at øge interessen for kunst og at fremme kendskabet til dansk, nordisk og sydslesvigsk kunst.

 1. Dette søger foreningen at gennemføre ved at
  – afholde udstillinger
  – arrangere møder, foredrag, filmforevisninger etc.
 2. Foreningens hjemsted er Flensborg.

§ 2 MEDLEMMERNE

 1. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse og betalt kontingent.
 2. Medlemmerne er forpligtet til årlig kontingentbetaling.
 3. Unge under 25 år kan få gratis medlemskab.
 4. Ethvert medlem har stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter.
 5. Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger og øvrige arrangementer, når intet andet bestemmes af bestyrelsen.
 6. På foreningens udstillinger kan medlemmer opnå rabat ved køb af kunst. Bestyrelsen bestemmer rabatten, der er ens for alle medlemmer.
 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.
 8. Bestyrelsen er berettiget til at betragte et medlem som udmeldt, når pågældende ikke har betalt kontingent i 2 år.
 9. Kommunikation mellem foreningen og medlemmerne sker pr. post eller mail.

§ 3 ALMENNYTTIGHED

 1. Foreningen tjener udelukkende almennyttige og kulturelle formål i henhold til afsnittet ”skattebegunstigede formål” (steuerbegünstigte Zwecke) i tysk skattelov.
 2. Foreningens virke er uegennyttig, den tjener ikke egne økonomiske interesser.
 3. Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med det i vedtægterne anførte formål. Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler.
 4. Ingen person må begunstiges ved udgifter, som falder uden for foreningens formål eller ved uforholdsvis høje begunstigelser.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og ved annoncering i Flensborg Avis. Samtidig med indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden, og der kan kun tages gyldig beslutning om forslag, der er optaget i denne.
 3. Stemmeret kan kun udøves af et medlem ved personligt fremmøde.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 5. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig og hemmelig afstemning. Ved alle afstemninger gælder simpelt stemmeflertal.
 6. Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, som underskrives af formanden og protokolføreren.
 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Godkendelse af formandens og kassererens beretning og decharge
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg:

– valg af bestyrelsesmedlemmer
– valg af mindst 2 suppleanter
– valg af 2 revisorer

 1. Forslag fra medlemmerne
 2. Eventuelt.
 1. Forslag i henhold til dagsordenens punkt 6 må, såfremt de ønskes anført på indkaldelsen, foreligge skriftligt og være formanden i hænde inden 1. december.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes da med mindst 14 dages varsel og senest 21 dage efter, at formanden har modtaget begæringen.

§ 5 BESTYRELSEN

 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
 2. I lige år vælges formand og yderligere 2 medlemmer, i ulige år vælges næstformand, kasserer og 2 medlemmer. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
 3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
 4. Bestyrelsen indkaldes til møde, når denne eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Der føres protokol over bestyrelsens møder.
 7. Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsens møder.

§ 6 KONTINGENT

 1. Kontingent for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen og opkræves normalt marts/april.

§ 7 ØKONOMI

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Årsregnskabet skal gennemgås og godkendes med underskrift af revisorerne, før det fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen, efter at medlemmerne er blevet gjort bekendt med ændringsforslagets fulde ordlyd sammen med dagsordenen.
 2. Til vedtagelse af en foreslået vedtægtsændring kræves simpelt stemmeflertal.

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING

 1. Forslag om foreningens opløsning skal forelægges generalforsamlingen.
 2. Foreningen kan ikke opløses, så længe 25 medlemmer stemmer imod og kan danne en bestyrelse, der er villig til at lede foreningen.
 3. Opløses foreningen eller bortfalder foreningens begunstigede formål, må foreningens formue kun anvendes til kulturelle, skattebegunstigede formål efter skattemyndighedernes godkendelse.

Foreningen blev stiftet den 14. november 1952.
Vedtægterne blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 28.4.1969 og ændret på foreningens generalforsamlinger den 7.4.1978, 14.12.1992, 17.2.2005 og 9.3.2022.

Status 9.03.2022